Privatumo politika

Privatumo politika
Kas Mes Esame
Mūsų tinklalapio adresas yra:  https:// www.eskalada.com
Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl
renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens
duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik
tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame,
kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tvarkydami Jūsų
asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau
– BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat
kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.
Kas Yra Šis Dokumentas?
1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums
naudojantis interneto svetaine www.eskalada.com (toliau – Svetainė).
1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką
taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip
mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens
duomenų subjekto teisės.
1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika
ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs
nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys” – tai bet kokia
informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų
tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto
adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat
veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.
Kas Mes?
2.1. Svetainę tvarko UAB „Eskalada” ir ko savininkai.
2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.
Kokių Principų Mes Laikomės?
3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes: a) laikysimės galiojančių ir taikomų teisės
aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų; b) tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu,
sąžiningu ir skaidriu būdu; c) rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai
apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu,
išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai; d) imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad

asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų
nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami; e) laikysime
juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais
tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; f) neteiksime asmens duomenų
tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje
arba teisės aktų nustatytais atvejais; g) užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų
tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų
užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų
tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo.
Kaip Mes Renkame Jūsų Asmens Duomenis?
4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais: a) kai Jūs asmens
duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai teikiate
mums užklausimus Svetainėje, bendraujate su mumis telefonu, e. paštu. Jums susisiekus
su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, mes išsaugosime susirašinėjimo ar pokalbių
duomenis; b) kai Jūs naudojatės Svetaine. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra
informacija (pvz. IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų
Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje,
demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio
URL nuoroda) yra renkama automatiškai; c) kai Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar)
šios Privatumo politikos nustatyta tvarka gauname iš kitų asmenų.
4.2. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių
surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktus asmens duomenis
mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant interneto svetainių slapukus,
duomenimis, surinktais Jums teikiant mūsų paslaugas, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai
gautais duomenimis. Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti
klaidingus asmens duomenis.
Kokius Jūsų Duomenis Ir Kokiais Tikslais Mes Tvarkome?
5.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais: a) pardavimų ir paslaugų kokybės
užtikrinimo tikslu, t. y. siekdami atsakyti į Jūsų užklausimus, kuriuos mums pateikėte
Svetainėje, dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų. Jūs pateikiate mums savo asmens
duomenis parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda
telefonu, pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Jums
susisiekus su mumis raštu, e. paštu ar telefonu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: – duomenų kategorijos: vardas, pavardė, el. pašto
adresas, telefono numeris, duomenys, kai teikiate mums užklausą dėl mūsų produktų,
sprendimų ar paslaugų e. paštu (pvz. žinutės tekstas ar kt.) ar telefonu (pvz. telefoninio
pokalbio data, laikas ir truktmė, kt.) – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas,
taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos
ir teikiamų paslaugų kokybę, – duomenų tvarkymo terminas: 1 metai nuo Jūsų paklausimo
patikimo mums dienos. b) tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant pateikti Jums pasiūlymus,
naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir
(ar) paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys: – duomenų kategorijos: vardas,
pavardė, el. pašto adresas, – duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: jūsų sutikimas, –

duomenų tvarkymo terminas: 3 metai nuo Jūsų sutikimo davimo mums arba tol, kol
neatšauksite savo duoto sutikimo šios Privatumo politikos 6.7 punkte nurodytu būdu. c)
svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti Jums
geresnes ir Jums pritaikytas paslaugas. Kai Jūs naudojatės Svetaine tam tikri duomenys
perduodami mums automatiškai po Jūsų apsilankymo Svetainėje. Šie duomenys yra tam
tikra neasmeninė informacija, naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir
patrauklumą. Plačiau apie tai skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje.
5.2. Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų,
atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius
įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų
apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis Svetaine, ar
kitu būdu (raštu, e. paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad
šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis
tvarkysime kartu su kitais Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Privatumo politikos 5.1.
punkte nurodytais būdais.
5.3. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su duomenimis, mūsų pačių
surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes
galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų
asmenų teisėtai gautais duomenimis). Įgyvendindamas savo teises, Jūs visuomet galėsite
reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis.
Ar Mes Naudojame Jūsų Asmens Duomenis Tiesioginei Rinkodarai?
6.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam,
kad pateiktume Jums pasiūlymus, naujienlaiškius ir informaciją apie mūsų, su mumis
susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus
dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su
tuo sutikus.
6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis nurodytus Privatumo politikos
5.1. (b) punkte.
6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės
rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti kontaktinėje formoje, varnele pažymėdami pasirinkimą
„Sutinku, kad mano duomenys bus naudojami rinkodaros tikslais.”
6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate
leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz. e. paštu, telefonu,
trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz. Skype, Viber ir
kt).
6.5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija
tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, naujienlaiškius.
6.6. Jei Jūs duodate sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros
tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos
tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais.
Tokiu atveju mes naudosime nuasmenintus Jūsų duomenis.

6.7. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais,
šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo
veiksmų. Tam Jūs galite: a) pranešti apie atsisakymą e. būdu gautuose pasiūlymuose,
naujienlaiškiuose nurodytu būdu (pvz., pasiūlymuose, naujienaiškiuose paspaudžiant
nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių siuntimo.” ar pan.), arba b) atsiųsti mums prašymą šioje
Privatumo politikoje nurodytu e. pašto adresu. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą
ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime
paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.
6.8 Jei Jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti Jūsų
asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.9. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų
ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad
mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.
Kaip Mes Naudojame Slapukus?
7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias
technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir
leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją,
parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir
draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta
naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
7.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės
naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas,
praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies
tinklalapio – puslapio URL nuoroda.
7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais: a) kad užtikrintume
Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu); b)
kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius; c)
paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei; d) tiksliniam rinkodaros orientavimui.
7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus,
su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi
Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).
7.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai: a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie
yra būtini Svetainės veikimui; b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini
Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį; c)
analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų
statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; d)
tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti
pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti; e) socialinių tinklų slapukai – tai
slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Svetainės informaciją.

7.6. Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais: a) neištrindami jų ir (ar)
nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų; b)
Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku”;
7.7. Jūs gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti
Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.
Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto
naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite
adresu http://AllAboutCookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.
7.8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su
slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų
Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
Kam Mes Teikiame Jūsų Asmens Duomenis?
8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip
be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams,
nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik
vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją
apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų
pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą
vykdančios institucijos.
8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti
veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų
duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų
apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.
8.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims: a)
trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų
sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo
ar kitų rinkodaros veiksmų atlikimo); b) trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis
paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos
tikslais.
8.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie
negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Kiek Laiko Mes Saugome Jūsų Asmens Duomenis?
9.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo
tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo
terminas.
9.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos
atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai
reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

9.3. Privatumo politikos 5.1 punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų naudojimo tikslui
nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.
Kaip Mes Saugome Jūsų Asmens Duomenis?
10.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje.
10.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai
stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai
Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę
susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo
priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.
10.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens
duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms,
nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos
buvo gauta prieiga.
Išorinės Svetainės
11.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių
svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami
pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir
per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame
atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas
renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite
šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet
kokiomis paslaugomis.
Kokias Teises Jūs Turite?
12.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų
subjektas Jūs turite šias teises: a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų
tvarkymą; b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; c) reikalauti
ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;
d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems
buvo surinkti; e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai
jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio
sutikimo, o jis yra būtinas; f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau
duotą sutikimą; g)reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą,
duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet
Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume; h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma,
pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai
skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.
12.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių
įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes

pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti: a) mums nustatytų
teisinių pareigų vykdymą; b) valstybės saugumą ar gynybą; c) viešąją tvarką, nusikalstamų
veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; d) svarbius valstybės
ekonominius ar finansinius interesus; e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų
prevenciją, tyrimą ir nustatymą; f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
12.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti
asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime
paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą
su prašymu susijusią informaciją.
12.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų
pateikimo dienos.
12.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus
saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes
nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus
atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums
tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų
nurodymai.
12.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo
pagrindą.
12.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir
sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.
Kam Jūs Galite Pateikti Skundą?
13.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu,
nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais
kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant
išspręsti visus klausimus.
13.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti
skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nors, visų
pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.
Kaip Bus Keičiama Ši Privatumo Politika?
14.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui,
Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos
Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau
naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.
Kaip Su Mumis Susisiekti?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais
kontaktais: siunčiant e. paštu – eskalada.ko@gmail.com